Lịch Học | Academic Calendar

18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
14/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  14/01/2019 @ 3:30 am - 18/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

15/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  14/01/2019 @ 3:30 am - 18/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

16/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  14/01/2019 @ 3:30 am - 18/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

17/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  14/01/2019 @ 3:30 am - 18/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

18/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  14/01/2019 @ 3:30 am - 18/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

21/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  21/01/2019 @ 3:30 am - 25/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

22/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  21/01/2019 @ 3:30 am - 25/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

23/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  21/01/2019 @ 3:30 am - 25/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

24/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  21/01/2019 @ 3:30 am - 25/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

25/01/2019
 • K2, K3: Môn Ngắn Hạn

  21/01/2019 @ 3:30 am - 25/01/2019 @ 4:30 am

  See more details

12/02/2019
 • Bắt Đầu Học Kỳ II | Begin Second Semester

  12/02/2019

  See more details

15/04/2019
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  15/04/2019 - 19/04/2019 @ 

  See more details

16/04/2019
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  15/04/2019 - 19/04/2019 @ 

  See more details