Lịch Học | Academic Calendar

19/08/2019
 • Môn học ngắn hạn cho khóa 2

  11/08/2019 - 24/08/2019 @ 

  See more details

 • Định hướng sinh viên mới (Khóa 4)

  19/08/2019 @ 1:00 am - 23/08/2019 @ 10:00 am

  See more details

20/08/2019
 • Môn học ngắn hạn cho khóa 2

  11/08/2019 - 24/08/2019 @ 

  See more details

 • Định hướng sinh viên mới (Khóa 4)

  19/08/2019 @ 1:00 am - 23/08/2019 @ 10:00 am

  See more details

21/08/2019
 • Môn học ngắn hạn cho khóa 2

  11/08/2019 - 24/08/2019 @ 

  See more details

 • Định hướng sinh viên mới (Khóa 4)

  19/08/2019 @ 1:00 am - 23/08/2019 @ 10:00 am

  See more details

22/08/2019
 • Môn học ngắn hạn cho khóa 2

  11/08/2019 - 24/08/2019 @ 

  See more details

 • Định hướng sinh viên mới (Khóa 4)

  19/08/2019 @ 1:00 am - 23/08/2019 @ 10:00 am

  See more details

23/08/2019
 • Môn học ngắn hạn cho khóa 2

  11/08/2019 - 24/08/2019 @ 

  See more details

 • Định hướng sinh viên mới (Khóa 4)

  19/08/2019 @ 1:00 am - 23/08/2019 @ 10:00 am

  See more details

24/08/2019
 • Môn học ngắn hạn cho khóa 2

  11/08/2019 - 24/08/2019 @ 

  See more details

26/08/2019
14/10/2019
 • Nghỉ giữa kỳ I

  14/10/2019 @ 1:00 am - 18/10/2019 @ 10:00 am

  See more details

15/10/2019
 • Nghỉ giữa kỳ I

  14/10/2019 @ 1:00 am - 18/10/2019 @ 10:00 am

  See more details

16/10/2019
 • Nghỉ giữa kỳ I

  14/10/2019 @ 1:00 am - 18/10/2019 @ 10:00 am

  See more details

17/10/2019
 • Nghỉ giữa kỳ I

  14/10/2019 @ 1:00 am - 18/10/2019 @ 10:00 am

  See more details

18/10/2019
 • Nghỉ giữa kỳ I

  14/10/2019 @ 1:00 am - 18/10/2019 @ 10:00 am

  See more details

16/12/2019
 • Thi cuối kỳ I

  16/12/2019 @ 1:00 am - 20/12/2019 @ 10:00 am

  See more details

17/12/2019
 • Thi cuối kỳ I

  16/12/2019 @ 1:00 am - 20/12/2019 @ 10:00 am

  See more details

18/12/2019
 • Thi cuối kỳ I

  16/12/2019 @ 1:00 am - 20/12/2019 @ 10:00 am

  See more details