Lịch Học | Academic Calendar

12/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

13/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

14/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

15/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

16/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

17/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

18/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

19/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

20/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

21/08/2020
 • Khóa học ngắn hạn- Khóa III

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa III học môn học ngắn hạn- LỊch sử Việt Nam 2 tuần

  See more details

 • Khóa học tiếng Anh tập trung- Khóa IV

  10/08/2020 @ 1:00 am - 21/08/2020 @ 10:00 am

  Khóa IV học khóa học tiếng Anh tập trung 3 tuần

  See more details

24/08/2020
 • Bắt đầu năm học 2020-2021

  24/08/2020 @ 1:00 am - 10:00 am

  Thứ hai Trường bắt đầu học kỳ I năm học 2020-2021

  See more details

04/09/2020
 • Lễ Tốt nghiệp khóa II + Lễ Khai giảng năm học 2020-2021

  04/09/2020 @ 1:00 am - 5:00 am

  Tổ chức đồng thời hai sự kiện

  See more details