Lịch Học | Academic Calendar

14/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

15/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  15/08/2018 - 17/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

16/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  15/08/2018 - 17/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

17/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  15/08/2018 - 17/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

20/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

21/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

22/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

23/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

24/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

28/08/2018
22/10/2018
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  22/10/2018 - 26/10/2018 @ 

  See more details

23/10/2018
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  22/10/2018 - 26/10/2018 @ 

  See more details

24/10/2018
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  22/10/2018 - 26/10/2018 @ 

  See more details

25/10/2018
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  22/10/2018 - 26/10/2018 @ 

  See more details

26/10/2018
 • Nghỉ Giữa Kỳ | Mid-semester Break

  22/10/2018 - 26/10/2018 @ 

  See more details