Lịch Học | Academic Calendar

25/05/2018
28/05/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  28/05/2018 - 01/06/2018 @ 

  See more details

29/05/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  28/05/2018 - 01/06/2018 @ 

  See more details

30/05/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  28/05/2018 - 01/06/2018 @ 

  See more details

31/05/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  28/05/2018 - 01/06/2018 @ 

  See more details

01/06/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  28/05/2018 - 01/06/2018 @ 

  See more details

04/06/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  04/06/2018 - 06/06/2018 @ 

  See more details

05/06/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  04/06/2018 - 06/06/2018 @ 

  See more details

06/06/2018
 • K2: Môn Lãnh Đạo Hội Thánh (MS Mã Kiệt)

  04/06/2018 - 06/06/2018 @ 

  See more details

08/06/2018
 • Lễ Tốt Nghiệp | Graduation

  08/06/2018 @ 2:00 am - 3:00 am

  See more details

11/06/2018
12/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
15/06/2018
14/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

15/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  15/08/2018 - 17/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

16/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  15/08/2018 - 17/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

17/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  15/08/2018 - 17/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

 • K2: Môn Ngắn Hạn

  14/08/2018 @ 3:30 am - 17/08/2018 @ 4:30 am

  See more details

20/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

21/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

22/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

23/08/2018
 • K2: Môn Ngắn Hạn

  20/08/2018 - 23/08/2018 @ 

  See more details

 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

24/08/2018
 • K3: Môn Biện Giáo Cơ Đốc (MS Lê Văn Kiêm)

  20/08/2018 - 24/08/2018 @ 

  22-26 Aug

  See more details

28/08/2018